BELEDİYEDE ÇALIŞAN MÜHENDİS 'GÖREVİ İHMAL' NEDENİYLE İŞTEN ATILABİLİR Mİ?

BELEDİYEDE ÇALIŞAN MÜHENDİS 'GÖREVİ İHMAL' NEDENİYLE İŞTEN ATILABİLİR Mİ?

Bursada'da bir ilçe belediyesinde yaşanan olayda, çevre mühendisi olarak çalışan davacı, görevi ihmal nedeniyle önce uyarı sonra da aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldı.

Bu cezaların ardından çevre mühendisinin sözleşmesi yenilenmedi.

Çevre mühendisi de konuyu yargıya taşıdı.

Belediyede çalışan bir mühendisin sözleşmesi, 'görevi ihmal' suçu nedeniyle yenilenmeyebilir mi? İşte idare mahkemesi ve Danıştay'ın verdiği kararlar...

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3479
Karar No : 2021/117

TEMYİZ EDEN TARAFLAR :
1-) DAVACI : …
VEKİLİ : Av. …
2-) DAVALI: … Belediye Başkanlığı / …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının taraflarca taraflarca aleyhe olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Bursa İli, … İlçesi, … Belediye Başkanlığında tam zamanlı sözleşmeli çevre mühendisi olarak görev yapan davacının sözleşmesinin yenilenmeyerek görevine son verilmesine ilişkin 12/12/2013 tarihli ve 297 sayılı işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: İdare mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 21/03/2018 tarih ve E:2016/7214, K:2018/1252 sayılı bozma kararına uyularak; Dava konusu olayda, 2012 yılı hizmet sözleşmesi döneminde davacıya verilen disiplin cezalarının dava açılmadan kesinleştiği ve davacının savunmasında, ilgili firmanın yaptığı başvuruda ÇED raporunun eksik olduğunu tespit edip, bunun tamamlanmasını istediğini beyan etmesi karşısında, bu rapor olmadan verdiği işyeri açma ruhsatına ilişkin eyleminde kasıt unsurunun ortaya konulamadığından bahsetmenin mümkün olmadığı, ayrıca davacının iddia ettiği üzere bu konuda belediye başkan yardımcısının, kendisine mevzuata aykırı bir sözlü talimat vermiş olduğu varsayılsa dahi bu durumun, davacının sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı, davacının sorumluluğuna ek olarak mevzuata aykırı talimat veren kimsenin de sorumluluğunu doğuracağı, bu durumda, ... İnşaat unvanlı şirkete gayri sıhhi işyeri açma ruhsatı verilmesi olayında; firma tarafından ÇED görüş yazısı sunulmamasına ve davacının bu konuda taahhüt alarak ruhsat verme yetkisi bulunmamasına rağmen, görüş yazısının sonradan getirileceğine dair taahhüt alarak ve bu konuda başkanlık makamını bilgilendirmeyerek ruhsat düzenlediği, firma tarafından taahhüde aykırı hareket edilerek ÇED görüş yazısı getirilmediği halde ilgili ruhsatın iptal edilmediği gerekçesiyle davacıya 26.11.2012 tarihinde verilen aylıktan kesme cezasının davacının sözleşmesinin yenilenmemesine neden olabilecek derecede ağır olması nedeniyle görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TARAFLARIN İDDİALARININ ÖZETİ:

1-DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından, görevi ihmal etmesinin söz konusu olmadığı, İdarece verilen disiplin cezalarına karşı işten çıkarılma endişesiyle dava açamadığı, … tarih ve … sayılı işlemle kınama cezası verildiği, bu cezanın yersiz olduğu, zira arıtma tesisinde meydana gelen kokunun yalnızca tesisten kaynaklanmadığı, … Tekstil ve belediyenin kanalizasyon kaçaklarından kaynaklandığı, Arıtma tesisinin hiç koku çıkarmaması için sistemin tamamen değiştirilmesi gerektiği, bu önerinin başkan tarafından kabul edilmediği, ayrıca İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen idari para cezasına sebebiyet verildiği belirtilmiş ise de, arıtma tesisinin bakımda olduğu, motor ve ekipmanların çalışmadığı ve 2 gün süreyle elktrik kesintisinin yaşandığı zaman diliminde denetim yapıldığı ve ceza kesildiği, kendisinin kusurunun bulunmadığı, ... inşaat şirketine verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının usulüne uygun verilmediği gerekçesiyle aylıktan kesme cezası verilmişse de, çevre mühendisliğinin yanı sıra bir çok görevinin de olduğu, gayri sıhhi müessese ruhsatlarının verilmesi noktasında bilgisinin olmadığı, eğitime gönderilmediği, tek hatasının başkanlık makamını bilgilendirmemek olduğu, Mühendis ve Veteriner Hekimlerin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmalarına İlişkin Usul ve Esaslarda uyarma ve kınama cezasını gerektiren fiil veya hallerin üç defa, aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil veya hallerin iki defa işlendiğinin yapılan disiplin soruşturması sonunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin feshedileceğinin düzenlendiği, davacının ise söz konusu cezaları ilk defa aldığı, davalı idarenin çevre mühendisine ihtiyaç duyduğu, çevre mühendisinin olmaması halinde bir çok aksama ve olumsuzluğun yaşanacağı, bu durumun çevreye ve insanlara zarar vereceği, arıtma tesislerinde iş kazası riskinin yüksek olduğu, bu nedenle sorumlu çevre mühendisi olması gerektiği, yine arıtma tesislerinde çevre görevlisi bulunmasının zorunlu olduğu, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

2- DAVALI İDARENİN İDDİALARI : Davalının hiçbir zaman … Belediyesi'nde çalışmadığı, davanın yanlış hasım gösterilerek açıldığı, kararın husumet bakımından bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

TARAFLARIN SAVUNMALARININ ÖZETİ :

1-DAVACININ SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

2-DAVALI İDARENİN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, davacının çevre mühendisliği görevini yürüttüğü 2012 yılında görevlerini aksattığı, arıtma tesisindeki görevini ihmal ettiğinden dolayı kınama cezası ile cezalandırıldığı ve görevinde dikkatli olması hususunda uyarıldığı, yine sorumlu bulunduğu biyolojik arıtma tesisindeki görevini aksatması nedeniyle İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce belediye aleyhine para cezası verildiği, ... inşaat şirketine verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının usulüne uygun verilmediği gerekçesiyle hakkında açılan disiplin soruşturması neticesinde, görevini kurumca belirlenen usul ve esaslara göre yerine getirmediği ve yetkilerini görev sınırları dışında kullandığı gerekçesiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldığı verilen cezaların dava konusu edilmediği, arıtma tesisinde meydana gelen kokunun bakterilerin az ve zayıf olmasından kaynaklandığı, defalarca sözlü olarak uyarılmasına karşın bu hususun dikkate alınmadığı, arıtma tesisinin uzun süre bakımda bulunduğu iddiasının kabul edilmesinin mümkün olmadığı, davacıya verilen işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının düzenlenmesine ilişkin işin yoğun olmadığı, bir yıl boyunca sadece 11 ruhsatın düzenlendiği, iş yükünün fazlalığından bahsetmeye olanak bulunmadığı, davacının sorumlu olduğu biyolojik arıtma tesisinde yeterli güvenlik önlemleri alınmaması sebebiyle iş kazasının meydana geldiği, 2013 yılında arıtma tesislerinin çalıştırılması için danışman firmayla sözleşme yapıldığı, davacının bütün haklarının ödendiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Tarafların temyiz istemlerinin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 25/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.