DANIŞTAY 'BRANŞ ÖĞRETMENLERİNE' İLAVE TAZMİNAT ÖDENMESİNDE SON NOKTAYI KOYDU

DANIŞTAY 'BRANŞ ÖĞRETMENLERİNE' İLAVE TAZMİNAT ÖDENMESİNDE SON NOKTAYI KOYDU

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

2019/3440 E.

2020/2821 K.

02.12.2020 T.

İSTEMİN KONUSU: Danıştay Onikinci Dairesinin 26/04/2019 tarih ve E:2018/2934, K:2019/3141 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

DAVA KONUSU İSTEM:

Ankara ili, Altındağ ilçesi . Kız Teknik ve Meslek Lisesinde "Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmet" alanında öğretmen olarak görev yapan davacı tarafından, ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmesi isteğiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 11/06/2012 tarih ve 13383 sayılı işlem ile bu işlemin dayanağı olan 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na ekli ''Diğer Tazminatlar''ın düzenlendiği (III) sayılı Cetvelin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı Bölümünün II. sırasında öngörülen ilave eğitim ve öğretim tazminatı ödenecek branşlar arasında kendi branşına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali ve bu işlemler nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay Onikinci Dairesinin 26/04/2019 tarih ve E:2018/2934, K:2019/3141 sayılı kararıyla;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. maddesinin "B-Eğitim, Öğretim Tazminatı"nın düzenlendiği kısmında bahsedilen eğitim, öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için; görev yapılan okul veya kurumun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim kapsamında yer alması; verilecek dersin de, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri arasında olmasının ön şart olarak kabul edildiği, maddede bahsi geçen okul, kurum ve branşların belirlenmesinde ise, Bakanlar Kurulunun yetkili olduğunun belirlendiği;

Anılan Kanun'un 152. maddesi uyarınca 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarihli 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (V) sayılı Cetvelde, İlave Eğitim-Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarının ismen sayıldığı ve Kız Meslek Liseleri ve Kız Teknik Liselerinin bu kapsamda yer aldığı; Kararın "Diğer Tazminatlar"ı düzenleyen (III) sayılı Cetvelinin "A-Eğitim Öğretim Tazminatı" kısmının II. sırasında ise, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek (V) sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre değişen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ödeneceğinin belirtildiği ve branşlar sayılarak, öğretmenlerin gördükleri eğitim düzeyine göre değişen tazminat oranlarının belirlendiği;

Mevzuat birlikte değerlendirildiğinde, ilave eğitim-öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için, öğretmenin, laboratuvar, atölye veya meslek dersleri öğretmeni olması zorunluluğunun yanında, öğretmeni olduğu dersin (branşın) de Bakanlar Kurulu Kararında sayılan branşlar arasında olması gerektiğinin anlaşıldığı;

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesine göre, zam ve tazminatın belirlenmesinde görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro, unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususların; ilave eğitim öğretim tazminatının kimlere verileceği konusunda ise, görev yapılan okul ve kurumun yanısıra branşın önem arz ettiği ve bütün bunların belirlenmesinde de Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu; tamamen anılan yetki esas alınarak yürürlüğe konulan dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulu Kararı'nda ise, alanı olan halkla ilişkiler ve organizasyon hizmet branşının yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; öğretmenliğini yaptığı branş Bakanlar Kurulu Kararı'nda sayılmayan davacıya, ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmemesi yolunda tesis edilen işlem ile bu işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı

Dava konusu bireysel işlem ile dayanağı düzenleyici işlemin hukuka uygun bulunması nedeniyle ortada tazmini gereken bir zarardan da söz etme imkanı bulunmadığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, ''İlave Eğitim-Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları''nın sayıldığı (V) sayılı Cetvelde Kız Meslek Liselerine yer verilmesine rağmen branşlar sayılırken kız meslek liselerinde görev yapan alanı "Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmeti" olan atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenlerine yer verilmemesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilerek, Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idareler tarafından, Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ :

Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 26/04/2019 tarih ve E:2018/2934, K:2019/3141 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 02/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

2. KARAR

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ

Esas No.: 2019/2861

Karar No.: 2020/2822

Karar tarihi: 02.12.2020

İSTEMİN KONUSU:

Danıştay Onikinci Dairesinin 13/03/2019 tarih ve E:2018/2939, K:2019/1886 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

DAVA KONUSU İSTEM:

İzmit Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde meslek dersi öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından, ilave eğitim ve öğretim tazminatı ödenmesi amacıyla yapılan başvurunun reddine ilişkin 31/03/2011 tarih ve 020/212 işlem ve bu işlemin dayanağı olan 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli III sayılı Cetvelin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün II. sırasında öngörülen ilave eğitim öğretim tazminatı ödenecek branşlar arasında kendi branşına yer verilmemesine dair eksik düzenlemenin iptali ile yoksun kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istenilmiştir.

DAİRE KARARININ ÖZETİ:

Danıştay Onikinci Dairesinin 13/03/2019 tarih ve E:2018/2939, K:2019/1886 sayılı kararıyla;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 152. maddesinin "B-Eğitim, Öğretim Tazminatı"nın düzenlendiği kısmında bahsedilen eğitim, öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için; görev yapılan okul veya kurumun, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim kapsamında yer alması; verilecek dersin de, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri arasında olmasının ön şart olarak kabul edildiği, maddede bahsi geçen okul, kurum ve branşların belirlenmesinde ise, Bakanlar Kurulunun yetkili olduğunun belirtildiği,

Anılan Kanun'un 152. maddesi uyarınca 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (V) sayılı Cetvelde, İlave Eğitim-Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarının ismen sayıldığı ve Sağlık Meslek Liselerinin bu kapsamda yer aldığı; Kararın "Diğer Tazminatlar"ı düzenleyen (III) sayılı Cetvelinin "A-Eğitim Öğretim Tazminatı" kısmının II. sırasında ise, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek (V) sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşa göre değişen oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ödeneceğinin belirtildiği ve branşlar sayılarak, öğretmenlerin gördükleri eğitim düzeyine göre değişen tazminat oranlarının belirlendiği;

Mevzuat birlikte değerlendirildiğinde, ilave eğitim-öğretim tazminatına hak kazanılabilmesi için, öğretmenin, laboratuvar, atölye veya meslek dersleri öğretmeni olması zorunluluğunun yanında, öğretmeni olduğu dersin (branşın) de Bakanlar Kurulu Kararında sayılan branşlar arasında olması gerektiğinin anlaşıldığı;

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesine göre, zam ve tazminatın belirlenmesinde görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro, unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususların; ilave eğitim öğretim tazminatının kimlere verileceği konusunda ise, görev yapılan okul ve kurumun yanısıra branşın önem arzettiği ve bütün bunların belirlenmesinde de Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu; tamamen anılan yetki esas alınarak yürürlüğe konulan dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Bakanlar Kurulu Kararı'nda ise, alanı olan acil sağlık hizmetleri (Kararda sehven medikal bakım olarak yazılmış) branşının yer almadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde; öğretmenliğini yaptığı branş Bakanlar Kurulu Kararı'nda sayılmayan davacıya, ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmemesi yolunda tesis edilen işlem ile bu işlemin dayanağı olan düzenleyici işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı;

Dava konusu bireysel işlem ile dayanağı düzenleyici işlemin hukuka uygun bulunması nedeniyle ortada tazmini gereken bir zarardan da söz etme imkanı bulunmadığı gerekçesiyle,

davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, ''İlave Eğitim-Öğretim Tazminatı Ödenecek Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları''nın sayıldığı (V) sayılı Cetvelde Sağlık Meslek Liselerine yer verilmesine rağmen branşlar sayılırken sağlık meslek liselerinde görev yapan atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenlerine yer verilmemesinin hukuka aykırı olduğu, öte yandan 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerekli değişikliğin yapıldığı, idarenin hatalı işlemini geri alması olarak nitelendirilebilecek bu durum karşısında davanın reddine karar verilemesinin isabetsiz olduğu belirtilerek, Daire kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMALARI:

Davalı idarelerden Cumhurbaşkanlığı tarafından,Danıştay Onikinci Dairesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Davalı idarelerden İzmit Kaymakamlığı tarafından,savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin reddi ile Daire kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c)Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davacının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin Danıştay Onikinci Dairesinin temyize konu 13/03/2019 tarih ve E:2018/2939, K:2019/1886 sayılı kararının ONANMASINA,

3.Kesin olarak, 02/12/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.