HACİZ SIRALAMASI VE KESİNTİ ORANI

HACİZ SIRALAMASI VE KESİNTİ ORANI

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2009/20792 E.

2010/2431 K.

08.02.2010 T.

Mahkemesi: İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi

Tarihi: 31/03/2009

Numarası : 2009/1161-2009/851

ÖZET : İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, maaş üzerinde birden fazla haciz bulunması halinde dahi kesinti 1/4’ten fazla olamaz. Önceki dosya haczi sona ermeden sonraki haciz için kesinti yapılamaz. 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu, aylığı üzerine konulan haczin kaldırılmasını istemiş, mahkemece de borçlunun maaşı üzerindeki haczin tümüyle kaldırılmasına karar verilmiştir.

4857 Sayılı Kanunun 35. maddesine göre, işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez, maaş üzerinde birden fazla haciz bulunması halinde dahi kesinti ¼’ten fazla olamaz. Önceki dosya haczi sona ermeden sonraki haciz için kesinti yapılamaz. Görüldüğü üzere yasa, işçinin aylığının ¼ ünün haczine olanak vermektedir.

Somut olayda, İstanbul 12. İcra Müdürlüğünün 2007/8492 esas sayılı takip dosyasında 10.11.2008 tarihinde borçlunun maaşının 1/4’üne ve ikramiyelerinin tamamına haciz konulmuş olup, maaş üzerine konulan 1/4 oranındaki haciz, 4857 Sayılı yasaya uygun bulunmaktadır. O halde mahkemece şikayetin reddi gerekirken, gerekçe ile çelişecek şekilde maaş üzerindeki haczin tümden kaldırılması doğru olmadığı gibi, şikayet konusu yapılmayan borçlunun almakta olduğu ikramiyeler üzerinde 1/4 oranında haciz uygulanmasına yönelik olarak hüküm kurulması da isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 08.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.