HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ - MÜHLET KARARINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN HACİZ İŞLEMİ

HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ - MÜHLET KARARINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN HACİZ İŞLEMİ

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
2020/8667 E.
2021/5103 K.
20.5.2021 T.

HACİZLERİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Şikayet Konusu Takibin Geçici Mühlet Kararından Önce Başlatıldığı - Mühlet Kararı Sonrasında Alacaklının Menkul ve Gayrimenkullere Yönelik Haciz Talebi Kabul Edilerek Borçlu Şirketin Araçlarına ve Taşınmazına Haciz Konulduğu/Borçlu Şirket Hakkında Verilen Mühlet Kararı ile İİK 294. Madde Kapsamında Takip Durmakla Bu Karar Tarihinden Sonra Artık Şirketin Malvarlığı İçin Haciz Kararı Verilmeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )

GEÇİCİ MÜHLET KARARI ( Borçlu Şirket Hakkında Verilen Mühlet Kararı ile İİK 294. Madde Kapsamında Takip Durmakla Bu Karar Tarihinden Sonra Artık Şirketin Malvarlığı İçin Haciz Kararı Verilmeyeceği - İlk Derece Mahkemesince Şikayetin Kabulüyle Borçlu Hakkında Mühlet Kararından Sonra Verilen Hacizlerin Kaldırılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Mahkemece Şikayetin Reddine ve İlk Derece Mahkemesi Kararına Karşı Yapılan İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

MÜHLET KARARINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN HACİZ İŞLEMİ ( Mühlet Kararı Sonrasında Alacaklının Talebi Üzerine Borçlu Şirketin Menkul ve Gayrimenkullerine Haciz Konulduğu - Borçlu Şirket Hakkında Verilen Mühlet Kararı ile İİK 294. Madde Kapsamında Takip Durmakla Bu Karar Tarihinden Sonra Artık Şirketin Malvarlığı İçin Haciz Kararı Verilmeyeceğinin Gözetilmesi Gerektiği )

2004/m.294

ÖZET : Dava, geçici mühlet kararı nedeniyle hacizlerin kaldırılması istemine ilişkindir.

Şikayet konusu takibin, geçici mühlet kararından önce başlatıldığı anlaşılmış olduğundan takibin durdurulması yerindedir. Ancak, mühlet kararı sonrasında; alacaklının talebi üzerine, borçlu şirketin menkul ve gayrimenkullerine yönelik haciz talebi kabul edilerek araçlarına yine taşınmazına haciz konulmuştur. Bu durumda borçlu şirket hakkında verilen mühlet kararı ile İİK 294. madde kapsamında takip durmakla, bu karar tarihinden sonra artık şirketin malvarlığı için haciz kararı verilmeyecektir. O halde, ilk derece mahkemesince, şikayetin kabulüyle borçlu hakkında, mühlet kararından sonra verilen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, mahkemece şikayetin reddine ve ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : İlamsız takipte borçlu; ... Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen geçici mühlet kararı gereği, aleyhine hiçbir takip yapılamayacağını evvelce başlamış takiplerin duracağını, ihtiyati tebdir ve ihtiyati hacizde dahil olmak üzere herhangi bir haczin uygulanamayacağını ancak karara rağmen alacaklı tarafın talebi üzerine, mühlet süresi içerisinde haciz işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirterek hacizlerin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece hacizlerin geçici mühlet kararından önce konulduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine ise Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

... Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1482 Esas 11/12/2018 tarihli geçici mühlet kararının 3. Bendinde, “7101 Sayılı kanunla değişik İİK'nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonucunu doğuracağından İİK'nın 294, 295, 296 ve 297. maddelerinin uygulanmasına, 6183 dahil mühlet içinde her türlü ihtiyati tedbir ihtiyati haciz İ.İ.K.89 dahil olmak üzere muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına, yapılmış takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına....” şeklinde karar verildiği, akabinde yine aynı mahkemece 08.03.2019 tarihinde bir yıllık kesin mühlet kararı, 08.03.2020 tarihinde de; verilen kesin mühletin altı ay daha uzatılmasına karar verilmiştir.

İ.İ.K. m. 294/1. fıkrasında; ‘Mühlet içinde borçlu aleyhine 21.07.1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez' denilmektedir.

Somut olayda, takip tarihinin 03.11.2017 olduğu, borçlu lehine verilen, ... Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 3 (üç) aylık geçici konkordato mühlet konulu karar tarihinin ise 11/12/2018 olduğu, dolayısıyla şikayet konusu takibin, geçici mühlet kararından önce başlatıldığı anlaşılmış olduğundan takibin durdurulması yerindedir. Ancak, mühlet kararı sonrasında; alacaklının talebi üzerine, borçlu şirketin menkul v e gayrimenkullerine yönelik haciz talebi kabul edilerek 07/02/2020 tarihinde araçlarına yine 19.02.2020 tarihinde de, taşınmazına haciz konulmuştur. Bu durumda borçlu şirket hakkında verilen mühlet kararı ile İİK 294. madde kapsamında takip durmakla, bu karar tarihinden sonra artık şirketin malvarlığı için haciz kararı verilmeyecektir.

O halde, ilk derece mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulüyle borçlu hakkında, mühlet kararından sonra verilen hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, mahkemece şikayetin reddine ve ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle yukarıda yazılı nedenlerle 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesi'nin 24/09/2020 tarih, 2020/983 E 2020/2060 K.sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının (KALDIRILMASINA), ... 3.İcra Hukuk Mahkemesi'nin 09/03/2020 tarih, 2020/174 Esas- 2020/194 K.sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 20.05.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.