İŞ YERİNDE KALP KRİZİNDEN ÖLÜME YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

İŞ YERİNDE KALP KRİZİNDEN ÖLÜME YARGITAY'DAN DİKKAT ÇEKEN KARAR

İş yerinde kalp krizinden ölüme Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Yargıtay işyerinde kalp krizi sonucu vefat eden işçi için dikkat çeken karar geldi. Yargıtay kusur raporları ile birlikte kişinin ölümüne neden olan kalp krizinin öncelikle sigortalının iş yerinde yaptığı iş ile ölüm olayı arasında illiyet bağının olup olmadığının tespiti gerektiğini belirtmiştir.

MAHKEME TOPLAMDA 311.580,78 TL FAİZİYLE ÖDEMEYE HÜKMETTİ

İlk Derece Mahkemesi, davanın kabulüne, 310.923,05 TL PSD'li gelir ile 657,33 TL SYZ ödemesinden ibaret toplam 311.580,78 TL'nin 23/10/2015'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verildi.

Davalının istinaf başvurusunun HMK 353/1-b-1 maddesi gereğince esasdan reddine karar verildi.

DAVALI KURUM TEMYİZ ETMEDİ: İŞÇİ İÇİN KAZANILMIŞ HAK OLUŞTU

Ayrıca davacı kurum tarafından temyiz yoluna gidilmemiş olduğundan davalı lehine oluşan usuli kazanılmış hak gözetilmelidir.

ÜRETİM USTASI İŞİNİ YAPARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Somut dosyada; kaza olayı 14.03.2005 tarihinde saat: 11.05 sıralarında ........ Bandırma/Balıkesir adresindeki Bor ve Asit fabrikasında üretim ustası olarak çalışan sigortalı Sedat Koyuncunun elinde bulunan 9-10 kg ağırlığındaki balyoz ile bunker cidarlarını temizlemek amacıyla bunkere vurma işini 1 saat yaptıktan sonra rahatsızlanarak kalp krizi geçirmesi sonrasında vefat etmesi biçiminde meydana gelmiştir.

DAVADA KUSUR ORANLARI İÇİN ÇELİŞKİLİ RAPORLAR

30/09/2017 tarihli kusur raporlarında; davalı işverenin ve ölen sigortalının olayın meydana gelmesinde kusurlarının bulunmadığının, 22/05/2018 tarihli kusur raporunda; davalı işverenin %10 oranında kusurlu olduğunun, sigortalının kusuru bulunmadığının, olayda kaçınılmazlığın etkisi olmadığının bildirildiği, 09/09/2018 tarihli kusur raporunda; iş kazasının meydana gelmesinde davalı işverenin %70, sigortalının %30 oranında kusurlu bulunduğunun, kaçınılmazlığın etkisi olmadığının; 04/03/2019 ve 13/07/2019 tarihli kusur raporlarında ise; iş kazasının meydana gelmesinde davalı işverenin %70 oranında kusurlu olduğunun, %30 oranında kaçınılmazlık faktörünün etkili bulunduğunun, sigortalının kusuru olmadığının belirtildiği anlaşılmaktadır.

MAHKEME HÜKMÜ SON RAPORA GÖRE KURMUŞ

Mahkemece son alınan raporlarda davalı %70 oranında kusurlu bulunduğundan ve bu raporların mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlendikleri, gerekçeli, hüküm tesisine elverişli ve yeterli bulundukları, kusur aidiyet ve oranlarının dayanakları belirtilmek suretiyle tespit edildiği, alınan raporlar arasındaki çelişkinin de giderildiği değerlendirilerek davalının %70 oranında kusurlu olduğu esas alınmış ve bu yönde hüküm kurulmuştur.

TIP FAKÜLTESİNDEN KALP-DAMAR RAPORU

Somut olay ile ilgili aldırılan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yılmaz’ın 23.03.2009 tarihli raporunda;…enfarktüs sonucu ölümünün eldeki verilere bakılarak herhangi bir tetikleyici faktörle veya kendiliğinden meydana gelip gelmediği tam olarak belirlenemediği, ancak tetikleyici faktörün Sedat Kalyoncu’nun balyozla çalışması olduğunu kabul etsek bile bunun kişinin rutin çalışma şartları olduğu dosyadan anlaşıldığı, bir iş gününün 8 saat olduğu ve bilindiğine göre teorik olarak bu tür ölümlerin üçte biri mesai saati içinde olacaktır ki bu durumda ağır iş kollarında çalışan tüm kişilerin olası enfarktüse bağlı ölümlerin iş kazası nedeniyle öldüğü gibi bir sonuca varmamız gerekeceği, Sedat Koyuncu” nun olay tarihinde 43 yaşında olduğu, bu hastalığın, daha önce bilinen herhangi bir şikayeti bulunmayan kişilerde de gelişebildiği, daha önce damar duvarında oluşmuş ve o zamana kadar tespit edilememiş bir plağın yırtılması veya yerinden ayrılması sonucunda damarın tıkanarak myokard infarktusuna yol açabileceği, bu olayın kendiliğinden meydana gelebileceği gibi aşırı fiziksel aktivite, öfkelenme veya diğer fiziksel aktiviteler esnasında da tetiklenebileceği belirtilmiştir.

YARGITAY: İLLİYET BAĞI ARAŞTIRILMALI

Yargıtay uyuşmazlığın çözümünde öncelikle sigortalının iş yerinde yaptığı iş ile ölüm olayı arasında illiyet bağının olup olmadığının tespiti gerektiğini belirtmiştir.

Bu itibarla ilgili tedavi kayıtları da celp edilmek suretiyle ilgili Üniversitenin Kardiyoloji ABD Başkanlığından rapor alınarak kalp krizine neden olan hususlar irdelenmeli, vefat olayında sigortalıya ilişkin bünyesel faktörlerin bulunup bulunmadığı gözetilmeli, illiyet bağının varlığı irdelenerek tespit edilmeli, sonucuna göre gerekirse yeniden olayın gerçekleştiği iş kolunda iş güvenliği bakımından uzman kişilerden oluşan bilirkişi heyetinden ihlal edilen mevzuat hükümlerini, zararlı sonuçların önlenmesi için koşulların taraflara yüklediği özen ve dikkat yükümüne aykırı davranışın doğurduğu sonuçları irdeleyen, bu bağlamda işverenin, sigortalının kusur aidiyet ve oranlarını gerekçeleriyle belirleyen, denetime elverişli kusur raporu alınmalı, tazminat dosyasının olup olmadığı araştırılarak yapılacak incelemede bu dosyada tespit edilen hususlarda değerlendirilmelidir

DAVALI KURUM TEMYİZ ETMEDİ: KAZANILMIŞ HAK GÖZETİLMELİ

Ayrıca davacı kurum tarafından temyiz yoluna gidilmemiş olduğundan davalı lehine oluşan usuli kazanılmış hak gözetilmelidir.

YARGITAY: EKSİK ARAŞTIRMA VAR, HÜKÜM BOZULMALI

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, mahkemece eksik araştırma ve yanılgılı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O hâlde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesinin istinaf başvurusunun esasdan reddine ilişkin kararı kaldırılarak İlk Derece Mahkemesince verilen hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi kararının HMK'nın 373/1 maddesi gereğince kaldırılarak temyiz edilen İlk Derece Mahkemesi hükmünün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalıya iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi gönderilmesine, 15.11.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.