KISKANÇ MÜŞTERİ, ÇALIŞANI İŞİNDEN ETTİ!

KISKANÇ MÜŞTERİ, ÇALIŞANI İŞİNDEN ETTİ!

Müşterinin bir anlık kıskançlığı, reyon görevlisini tazminatsız işinden etti. 

EŞİME YAN BAKTI

 Eşiyle alışveriş yapan müşteri, reyon görevlisinin bir anlık eşine baktığından kuruntulanarak, müşteri hizmetleri defterine olayı not etti. SAYFAYI YIRTTI İşyeri çalışanı da müşteri defterini kontrol ederken hakkında yazılan asılsız iddiaları farkedince, diğer müşteriler bu yazılanı görmesin diye sayfayı koparıp attı. Durumu farkeden patron, yaşandığı iddia edilen olayı da duyunca çalışanını tazminatsız işten çıkardı. MAHKEME İŞE İADE ETTİ İşçinin açtığı işe iade davasında ise mahkeme, çalışanı işe iade etti. 

YARGITAY: SAYFAYI YIRTTIĞINA GÖRE OLAYI KABUL ETTİ

Ancak Yargıtay, olayı güven sarsıcı bularak, işten atılma geçerli dedi. İşyeri için güven sarsıcı bularak, çalışanın sayfayı yırtmasını ise olayı 'kabul' olarak değerlendiren Yargıtay,patronun işten çıkarması geçerli, dedi. İçtihat Metni: 9.HD.27.05.2014 tarihli, 2014/5002 esas, 2014/17106 karar sayılı karar DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A)Davacı isteminin özeti: Davacı vekili; müvekkilinin, davalıya ait iş yerinde kasa ve reyon görevlisi olarak çalışmakta iken iş akdinin haksız ve geçersiz olarak feshedildiğini ileri sürerek, işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

B)Davalı cevabının özeti: Davalı vekili; davacının, şirket bünyesinde çalışırken hakkında farklı tarihlerde çeşitli nedenlerden dolayı tespit tutanakları düzenlendiğini ve uyarılar verildiğini, en son 15.09.2011 tarihinde ..... isimli müşterinin eşini gözle taciz edip, müşterinin şikayet defterine bu olay nedeni ile yazmış olduğu yazıyı sayfayı yırtmak sureti ile kopardığından bahisle iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiği savunulmuştur. 

C)Yerel Mahkeme kararının özeti: Mahkemece, davacının işe iadesine karar verilmiştir. 

Ç)Temyiz: Karar süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmiştir. 

D)Gerekçe: Davalı işveren tarafından, davacının farklı tarihlerde çeşitli nedenlerden dolayı uyarı cezaları aldığı ve son olarak 15.09.2011 tarihinde ....... isimli müşterinin eşini gözle taciz edip, müşterinin şikayet defterine bu olaydan dolayı yazdığı şikayet yazısını sayfayı yırtmak sureti ile aldığından bahisle iş sözleşmesinin haklı sebeplerle feshedildiğini, davacı ile müvekkili işveren arasındaki güven ilişkisinin ortadan kalktığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

...... isimli müşteri tanık sıfatı ile vermiş olduğu ifadede ".. kıskanç bir mizaca sahip olduğunu, eşinin güzel ve bakımlı olmasından dolayı gereksiz kuruntuları olduğunu, olay günü de davacının çok kısa süre eşine baktığını, gereksiz yere acısını eşi yerine davacıdan çıkardığını, kalabalık nedeniyle müşteri hizmetlerine şikayette bulunduğunu, o anda orada kim olsa onu şikayet edeceğini, davacının eşine kesinlikle taciz eylemi olmadığını, kendi kuruntusu olduğunu" bildirmiştir. Davacı ise savunmasında, görevdeyken gözünün şikayet defterine takıldığını kendisi hakkında asılsız bir şikayette bulunulduğunu gördüğünü ve bunun müşterilerce de görülmemesi için sayfayı yırttığını ifade etmiştir. Mahkemece,

..... isimli müşterinin tanık olarak vermiş olduğu ifade dikkate alınarak, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğinin davalı işverence kanıtlanamadığı gerekçesi ile davacının işe iadesine karar verilmiştir. onun sözleşmesel yükümlülükleri ihlale devam etmesi, tekrarlaması rizikosundan kaçınmaktır. İşçinin davranışları nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilebilmesi için, işçinin iş sözleşmesine aykırı, sözleşmeyi ihlal eden bir davranışının varlığı gerekir. Davacı savunmasında, müşterinin kendisi hakkında şikayet defterine yazdığı yazıyı sayfayı yırtmak sureti ile aldığını kabul etmiş olup, davacının bu davranışı işveren ile arasındaki güven ilişkisini zedeleyecek niteliktedir. Bu nedenle işveren açısından iş ilişkisinin sürdürülmesinin beklenemeyeceği ve feshin haklı olmasa da geçerli nedene dayandığı düşünülmeksizin davanın kabulü ile işçinin işe iadesine karar verilmesi hatalıdır. 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir. 

HÜKÜM 

Yukarıda açıklanan gerekçe ile; 1.Mahkemenin kararının

BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 

2.Davanın REDDİNE