MÜDAFİLİK GÖREVİ VEKALETNAME İBRAZ ETMEKSİZİN İCRA EDİLEBİLİR

MÜDAFİLİK GÖREVİ VEKALETNAME İBRAZ ETMEKSİZİN İCRA EDİLEBİLİR

TC

YARGITAY

16. Ceza Dairesi         

2019/2408 E. 

2019/3061 K.

Mahkemesi :Ceza Dairesi
İlk Derece Mahkemesi ... 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.03.2018
tarih ve 2016/36 - 2018/57 sayılı kararı
Suç : Anayasayı ihlal, Kasten öldürmeye teşebbüs, 6136
sayılı Kanuna muhalefet
Hüküm : 1-TCK'nın 309/1, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet
2-TCK'nın 82/1-a-g, 35/2, 53, 58/9, 63, 3713 sayılı
Kanunun 5/1. maddeleri uyarınca mahkumiyet
3-6136 sayılı Kanunun 13/2, TCK'nın 52/2-4, 53,
54, 58/9, 63, 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddeleri
uyarınca mahkumiyet kararlarına yönelik istinaf
başvurusunun esastan reddi

Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
1)Sanığın vekaletnameli müdafilerinin hükmün verildiği duruşmaya mazeretsiz olarak katılmadığı, duruşmaya ilk defa iştirak eden ve sanığın müdafii olarak kabul ettiği avukatının, dosyanın evveliyatını bilmemesi nedeniyle esas hakkındaki savunma yapabilmek için süre talep ettiği, mahkemece söz konusu talebin duruşmayı uzatmaya matuf ve hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilip ret edildiği anlaşılmış ise
de CMK'nın 150. maddesi uyarınca sanığın kendisi için müdafi seçme hakkının bulunduğu, müdafilik görevinin vekaletname ibraz etmeksizin icra edilebileceği gözetilerek duruşmaya ilk defa iştirak eden müdafiiye, esas hakkındaki savunma hazırlanması için dosya kapsamına uygun bir sürenin verilerek, süre sonunda mazeretsiz olarak savunma yapmaması sonuçlarının da hatırlatılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle savunma hakkını kısıtlayıcı biçimde uygulama yapılması,
2)Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan sanığın, hükümden önce 25.08.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı KHK’nın 147. maddesiyle değiştirilen ve yine hükümden önce 08.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7078 sayılı Kanunun 142. maddesi ile de kanunlaştırılan CMK’nın 196/4. maddesinde öngörülen zorunluluk halinin ne olduğu belirtilmeden mahkeme salonunda hazır bulundurulmayıp SEGBİS yöntemiyle esas hakkındaki savunması ve son sözü sorulmak suretiyle yargılamanın tamamlanıp CMK’nın 289/1-h maddesi kapsamında aynı Kanunun 196/4. maddesine muhalefet edilmesi,
Kabul ve uygulamaya göre;
Kasten öldürmeye teşebbüs suçunda TCK'nın 35. maddesi uygulanırken mağdurun saldırı nedeniyle yaralanmamış olduğu gözetilerek, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilerek alt sınırdan makul surette ayrılarak ceza belirlenmesi yerine, en üst sınırdan ceza tayin edilerek fazla ceza verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, verilen ceza miktarı ile mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alındığında sanık müdafiinin tahliye talebinin reddine, 28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304/1. maddesi uyarınca dosyanın ...13. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin bilgi için ...Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 29.04.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.