POLİSLERİN 'TUTANAK' OYUNU DANIŞTAY'DA KÖTÜ SONLA BİTTİ!

POLİSLERİN 'TUTANAK' OYUNU DANIŞTAY'DA KÖTÜ SONLA BİTTİ!

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.

Gerçek dışı 'tutanak' düzenleyen polislere kötü haber! Danıştay gerçek dışı tutanak ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılan polisi affetmedi.

İstanbul'da çalışan polis memuru yetkisini ve nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullandığı ve kasıtlı olarak gerçek dışı tutanak düzenlediğinden Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırıldı.

POLİS MEMURU 'MESLEKTEN ÇIKARMA' CEZASINI YARGIYA TAŞIDI

Polis memuru meslekten çıkarma cezasını idare mahkemesine taşıdı. Polis memuru aynı konu hakkında açılan ceza davasında verilen 'bozma' kararını gerekçe göstererek hakkında verilen meslekten çıkarma cezasının temyizi ve yeniden yargılama ile 'meslekten çıkarma' cezasının kaldırılmasını talep etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ: BOZMA BERAAT DEĞİLDİR, SAHTE TUTANAK VE PARA ALMA SUBUTA ERMİŞ

İlk derece idare mahkemesi polis memuruna verilen 'meslekten çıkarma' kararına karşı yapılan incelemede davacının söz konusu araçların kazaya karıştıkları yolunda gerçeğe aykırı tutanaklar düzenledikleri ve bu tutanaklar sayesinde bazı şahısların sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılarak davacıya atfedilen fiillerin sübut bulduğunu belirtmiştir.

DAVACININ EYLEMİNE İLİŞKİN ATIF YOK

Davacı hakkında yürütülen ceza yargılamasında karar tarihinden sonra verilen bozma kararı sonrasında düşme kararı verildiği, dolayısıyla davacının anılan cezadan beraat ettiği anlamına gelemeyeceği gibi 2577 sayılı Kanunun 53/h maddesinde belirtilen "...önceki mahkeme hükmüne aykırı bir karar olarak nitelendiremeyeceği, ayrıca Mahkememiz kararında ceza davasında davacının eylemine ilişkin herhangi bir atıfta da bulunmadığı' ifade edilerek düşme kararının bir beraat kararı olmadığı gerekçesi ile polis memuruna verilen 'meslekten çıkarma' kararına bir etkisi olamayacağını belirtmiştir.

Yerel mahkeme yine aynı nedenlerle yeniden yargılama yapılmasını gerektirecek hukuki bir sebep bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar vermiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI :

Polis memuru davacı tarafından, hakkında açılan davalarda herhangi bir mahkumiyet kararı verilmediği, . Ağır Ceza Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı karar ile zamanaşımı nedeniyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verildiği, anılan kararın Yargıtay . Ceza Dairesince . tarihinde onanarak kesinleştiği, aynı soruşturma kapsamında aynı birimde görev yapan amirleri . ve .... tarafından açılan davalarda . İdare Mahkemesince iptal kararı verlidiği, anılan şahısların göreve iade edildiği, ayrıca vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, temyiz incelemesine konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

DANIŞTAY SON NOKTAYI KOYDU

Yeniden yargılama ve temyiz talebine karışı Danıştay son noktayı koyarak 'İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir' diyerek temyiz ve yeniden yargılama talebini reddetmiştir.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
2021/15070 E.
2021/2268 K.

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .
VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : .Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri .


İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, yetkisini ve nüfusunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullandığı ve kasıtlı olarak gerçek dışı tutanak düzenlediğinden bahisle, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün 8/7 ve 8/12 maddeleri uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile tecziyesine ilişkin . günlü, . sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki . İdare Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesi suretiyle kaldırılması ve anılan dava konusu işlemin iptali istemiyle açılmıştır.


İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : . İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının . günlü, . sayılı Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile işlem tarihinde yürürlükte bulunan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8. maddesinin 7 . ve 12. fıkraları uyarınca meslekten çıkarılmasına karar verildiği, Mahkememizce yapılan incelemede ise davacının söz konusu araçların kazaya karıştıkları yolunda gerçeğe aykırı tutanaklar düzenledikleri ve bu tutanaklar sayesinde bazı şahısların sigorta şirketlerinden para aldıkları tespiti yapılarak davacıya atfedilen fiillerin sübut bulduğu belirtilerek karar verildiği, davacı hakkında yürütülen ceza yargılamasında karar tarihinden sonra verilen bozma kararı sonrasında düşme kararı verildiği, dolayısıyla davacının anılan cezadan beraat ettiği anlamına gelemeyeceği gibi 2577 sayılı Kanunun 53/h maddesinde belirtilen "...önceki mahkeme hükmüne aykırı bir karar olarak nitelendiremeyeceği, ayrıca Mahkememiz kararında ceza davasında davacının eylemine ilişkin herhangi bir atıfta da bulunmadığı görüldüğü, bu durumda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53. maddesinde tahdidi olarak sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda tarafların yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunabilecekleri ve davacının ileri sürdüğü sebeplerin Kanun'da tahdidi olarak yer verilen yargılamanın yenilenmesi sebepleri arasında yer verilmediği anlaşıldığından, yeniden yargılama yapılmasını gerektirecek hukuki bir sebep bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, hakkında açılan davalarda herhangi bir mahkumiyet kararı verilmediği, . Ağır Ceza Mahkemesinin . günlü, E:., K:. sayılı karar ile zamanaşımı nedeniyle kamu davasının ortadan kaldırılmasına karar verildiği, anılan kararın Yargıtay . Ceza Dairesince . tarihinde onanarak kesinleştiği, aynı soruşturma kapsamında aynı birimde görev yapan amirleri . ve .... tarafından açılan davalarda . İdare Mahkemesince iptal kararı verlidiği, anılan şahısların göreve iade edildiği, ayrıca vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, temyiz incelemesine konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi istenilmiştir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : .

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2.. İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.