SAĞLIK MAZERETİNE İSTİNADEN ATANMA TALEBİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ

SAĞLIK MAZERETİNE İSTİNADEN ATANMA TALEBİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ

T.C.

KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1. İDARİ DAVA DAİRESİ

2019/1048 E.

2020/441 K.

2.6.2020 T.

SAĞLIK MAZERETİNE İSTİNADEN ATANMA TALEBİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Olayda Davacının Annesi Hakkında Düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporları Dikkate Alındığında 4 Yıldır Süren Paranoid Şizofreni Hastalığının Bulunduğu ve Birinci Derece Akrabası Tarafından Bakımının Gerektiği ve İkamet Değişikliğinin Hastalığını Tetikleyebileceği ve Sürekli Bakıma ve Yardıma Muhtaç Olduğu Hususlarının Sağlık Kurulu Raporlarıyla Ortaya Konulduğu – Davacının Annesinin Sağlık Mazeretinin Davacının İlgili Yere Atanmasını Gerektirecek Düzeyde Olduğu )

BAŞVURU SAHİBİNİN ANNESİNİN PARANOİD ŞİZOFRENİ HASTASI OLMASI ( Davacının Annesi Hakkında Düzenlenmiş Sağlık Kurulu Raporları Dikkate Alındığında 4 Yıldır Süren Şizofreni Hastalığının Bulunduğu ve Birinci Derece Akrabası Tarafından Bakımının Gerektiği ve İkamet Değişikliğinin Hastalığını Tetikleyebileceği ve Sürekli Bakıma ve Yardıma Muhtaç Olduğu Hususlarının Sağlık Kurulu Raporlarıyla Ortaya Konulduğu – Davacının Annesinin Sağlık Mazeretinin Davacının İlgili Yere Atanmasını Gerektirecek Düzeyde Olduğu )

AĞIR ENGELLİ KARARI VERİLMEMİŞ OLMASI ( Davacının Annesinin Hastalığının %84 Engelli Olduğuna Karar Verilmesi ve Kendisine Mahkeme Tarafından Vasi Atanmasını Gerektirecek Düzeyde Bulunduğu Hususları Bir Arada Değerlendirildiğinde Annesinin Sağlık Mazeretinin Davacının İlgili Yere Atanmasını Gerektirecek Düzeyde Olduğu Sonuç ve Kanaatine Varıldığı/Davacının Annesinin Sağlık Mazereti Uyarınca Yaptığı Atama Başvurusunun Reddine İlişkin Dava Konusu İşlemde Hukuka Uyarlık ve Aksi Yöndeki İstinaf Başvurusuna Konu Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediği )

657/m. 72

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik/m. 13

ÖZET : Dava, sağlık mazeretine istinaden atanma talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Sağlık Bakanlığı işleminin iptali istemine ilişkindir. Olayda, davacının annesi hakkında düzenlenmiş sağlık kurulu raporları dikkate alındığında; 4 yıldır süren paranoid şizofreni hastalığının bulunduğu ve birinci derece akrabası tarafından bakımının gerektiği, ikamet değişikliğinin hastalığını tetikleyebileceği, sürekli bakıma ve yardıma muhtaç olduğu hususlarının sağlık kurulu raporlarıyla ortaya konulduğu, her ne kadar ağır engelli kararı verilmemiş ise de hastalığının %84 engelli olduğuna karar verilmesini ve kendisine Mahkeme tarafından vasi atanmasını gerektirecek düzeyde bulunduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, annesinin sağlık mazeretinin davacının ilgili yere atanmasını gerektirecek düzeyde olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bu durumda, davacının annesinin sağlık mazereti uyarınca yaptığı atama başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

İSTEMİN ÖZETİ : Konya İli, ... Devlet Hastanesi'nde anesteziyoloji ve reanimasyon uzman doktoru olarak görev yapan davacı tarafından, annesinin sağlık mazeretine istinaden İzmir İli'ne atanma talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 07.01.2019 tarih ve E.43 Sayılı Sağlık Bakanlığı işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının 26.11.2018 tarihli başvuru dilekçesi ekinde sunduğu ..... Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınmış annesine ait 20.11.2018 tarihli Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda "Psikotik Bozukluk, TAH+BSO+Hipertansiyon+Sol Atrofik Böbrek" teşhisi, .... Üniversitesi'nden alınan 20.11.2018 tarihli Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunda "Paranoıd Şizofreni" teşhisi konduğunun görüldüğü, söz konusu iki raporda da, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 19. maddesinin 1. fıkrasında öngörüldüğü biçimde davacının annesinin hastalığının davacının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğine veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğine ilişkin bir kayıt bulunmadığı görüldüğünden sağlık mazereti nedeniyle İzmir'e atanma talebinin kabul edilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Konya 2. İdare Mahkemesi'nce verilen davanın reddine ilişkin 15/10/2019 tarih ve E:2019/144, K:2019/1197 Sayılı kararın; davacı vekili tarafından; müvekkilinin sağlık mazeretine ilişkin raporunun mevzuata uygun olarak ... Üniversitesi Hastanesi'nden alındığı, söz konusu raporda müvekkilinin annesinin sosyal çevre ve ikamet değişikliğinin hastalığını tetikleyebileceğine ve vasisi olarak belirlenen birinci derece akrabası tarafından bakımının gerektiğine ilişkin tıbbi görüş sunulduğu, ancak buna rağmen eksik incelemeye dayalı olarak müvekkili aleyhine verilen hükmün hukuka ve mevzuata aykırı olduğu iddialarıyla istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi'nce işin gereği görüşüldü;

KARAR : Dava, Konya İli, .... Devlet Hastanesi'nde anesteziyoloji ve reanimasyon uzman doktoru olarak görev yapan davacı tarafından, annesinin sağlık mazeretine istinaden İzmir İli'ne atanma talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 07.01.2019 tarih ve E.43 Sayılı Sağlık Bakanlığı işleminin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesinin birinci fıkrasında, “Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in "sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği" başlıklı 13. maddesinde, "Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir." düzenlemelerine yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Konya İli, Hadim Devlet Hastanesi'nde anesteziyoloji ve reanimasyon uzman doktoru olarak görev yapan davacı tarafından annesinin sağlık mazereti nedeniyle İzmir ili'ne atanma istemiyle yaptığı başvurunun 07.01.2019 tarih ve E.43 Sayılı Sağlık Bakanlığı işlemiyle reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Davacının annesi hakkındaki sağlık raporları incelendiğinde; Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi .... Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilmiş olan 05.09.2018 tarih ve 32527 Sayılı sağlık kurulu raporunda, "Organik olmayan psikoz" tanısı konulmak suretiyle "Aile ve sosyal destek sisteminin sürekliliği tıbben gereklidir." şeklinde kanaat belirtildiği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından verilen 06.11.2018 tarih ve 117305 Sayılı sağlık kurulu raporunda, "Paronoid şizofreni" tanısıyla "Kişinin 4 yıldır devam eden şizofrenik bozukluğu olduğuna .... Sürekli yardım ve bakıma ihtiyaç duyduğuna..." şeklinde kanaat belirtildiği, .... Üniversitesi ....Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen 20.11.2018 tarih ve 4239 Sayılı özürlü sağlık kurulu raporunda, "Psikotik bozukluk + TAH+BSO + Hipertansiyon + Sol atrofik böbrek" tanısıyla %84 engelli olduğuna karar verildiği, ...Üniversitesi tarafından verilen 20.11.2018 tarih ve 123777 Sayılı sağlık kurulu raporunda, "Paranoid şizofreni" tanısıyla "Kişinin 4 yıldır süren şizofrenik bozukluğu olduğuna, paliperidon im aylık enjeksiyon tedavisinin 4 yıldır düzenli sürdüğüne, bu tedavi ile işlevselliğinde tam düzelme olmadığına, sürekli yardım ve günlük işlerinde bakıma ihtiyaç duyduğuna, kapalı kadın servisi olan üçüncü basamak sağlık kurumunda izlenmesinin daha uygun olacağına, sosyal çevre ve ikamet değişikliğinin hastalığını tetikleyebileceğine ve vasisi olarak belirlenen birinci derece akrabası tarafından bakımının gerektiğine ..." yönelik kanaat belirtildiği görülmektedir.

Öte yandan, Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12.11.2018 tarih ve E:2018/1398, K:2018/1320 Sayılı kararıyla .... Eğitim Hastanesi tarafından verilen 07.11.2018 tarih ve 427 Sayılı rapor dikkate alınmak suretiyle davacının annesi ...'ın medeni ve hukuki ehliyeti haiz olmadığından kısıtlanmasına ve davacının annesine vasi olarak atanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Sağlık kurulu raporlarında kamu görevlisinin veya yukarıda aktarılan Yönetmelik düzenlemesinde bahsedilen yakınlarının hastalığının ilgili kamu görevlisinin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığına veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğine yönelik açık bir ifadeye yer verilmemiş olmasına rağmen sağlık kurulu raporlarının içeriğinden bu husus anlaşılabiliyor ise salt şeklen anılan ifadeye yer verilmemiş olması nedeniyle raporun yeterli olmadığı şeklinde değerlendirme yapılması hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açabileceğinden, somut olayın özelliğine ve sağlık kurulu raporlarının içeriğindeki tespitlere göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Olayda ise, davacının annesi hakkında düzenlenmiş sağlık kurulu raporları dikkate alındığında; 4 yıldır süren paranoid şizofreni hastalığının bulunduğu, enjeksiyon tedavisine rağmen düzelme olmadığı, üçüncü basamak sağlık kurumunda izlenmesi ve birinci derece akrabası tarafından bakımının gerektiği, ikamet değişikliğinin hastalığını tetikleyebileceği, sürekli bakıma ve yardıma muhtaç olduğu hususlarının sağlık kurulu raporlarıyla ortaya konulduğu, her ne kadar ağır engelli kararı verilmemiş ise de hastalığının %84 engelli olduğuna karar verilmesini ve kendisine Mahkeme tarafından vasi atanmasını gerektirecek düzeyde bulunduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, annesinin sağlık mazeretinin davacının İzmir iline atanmasını gerektirecek düzeyde olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bu durumda, davacının annesinin sağlık mazereti uyarınca yaptığı atama başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 4. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun KABULÜNE, başvuruya konu Konya 2. İdare Mahkemesi'nin 15/10/2019 tarih ve E:2019/144, K:2019/1197 Sayılı kararının KALDIRILMASINA, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü gösterilen dava ve istinaf aşamalarına ilişkin toplam 650,60.-TL yargılama gideri ile yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 1.700,00.-TL vekalet ücretinin davalı idarece davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin Mahkemesi'nce davacıya iadesine, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca kesin olmak üzere, 02.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.