SENEDİN ÜZERİNİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞUNUN İSPATI YAZILI DELİLLE OLUR

SENEDİN ÜZERİNİN ANLAŞMAYA AYKIRI DOLDURULDUĞUNUN İSPATI YAZILI DELİLLE OLUR

TC

YARGITAY

9. Ceza Dairesi         

2020/6476 E. 

2021/3233 K.

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi
Suç : Tefecilik yapma, resmi belgede sahtecilik
Hüküm : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
A) Sanık hakkında tefecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde:
28/06/2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasa'nın 81. maddesi ile değişik 5275 sayılı Kanun'un 106/3 maddesi hükmüne aykırı olarak infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına karar verilmesi ile adı geçen sanık hakkında TCK'nın 53/1. maddesinin Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı doğrultusunda uygulanması hususlarının infaz aşamasında nazara alınması mümkün görülmüştür.
Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
B) Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde:
Katılanın sanıktan aylık % 15 faizle ödeme koşulu ile 1500 TL ödünç para aldığı ve bu borca karşılık boş bir senede imza atarak sanığa verdiği somut olayda, senedin aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurup kullandığının iddia olunması ve sanığın savunmasında atılı suçu kabul etmemesi karşısında; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 24/03/1989 gün ve 1988/1-1989/2 sayılı ilamında açıklandığı üzere; senedin anlaşmaya aykırı doldurulduğunun veya bedelsiz kaldığının yazılı delille ispatı zorunlu olup, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun cevaz verdiği haller dışında iddianın yazılı delille ispatı gerekeceği; katılanın soyut iddiası dışında, suça konu senedin aralarındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğuna dair yazılı delil sunulmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine mahkumiyetine hükmolunması,
Kabule göre de;
5237 sayılı TCK'nın 209/2. maddesi yollamasıyla aynı Kanun'un 204/1. maddesindeki “Resmi belgede sahtecilik” suçunun “Esasen kendisine tevdi ve teslim olunmayan kağıdı bertakrip (Hukuka aykırı) ele geçirme veya elde bulundurma” unsurunun somut olayda yer almadığı göz önüne alınmadan yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 22/06/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.