SINAV EVRAKININ SINAV POŞETİNE KONULMAMASI-ÖĞRENCİNİN SINAVI İPTAL EDİLİR Mİ?

SINAV EVRAKININ SINAV POŞETİNE KONULMAMASI-ÖĞRENCİNİN SINAVI İPTAL EDİLİR Mİ?

               Sınav evrakının, sınav poşetine konulmamasında salon görevlilerinin kusurlu olduğunun sınava giren öğrencinin ise herhangi bir kusuru olmadığı, salon görevlileri tarafından poşetin kapatılmasından sonra fark edildiğinin sınav komisyonu tarafından düzenlenen tutanak ile sabit olduğu, öte yandan, sınavın geçersiz sayılacağını belirten yönerge hükmünün sınav evrakında değişiklik yapılmasını ve haksız olarak sınav sorularının sonradan cevaplandırılmasını önlemek amacıyla getirilen bir düzenleme olduğu dikkate alındığında, öğrenciye atfedilebilecek herhangi bir kusur olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline, manevi tazminat istemi yönünden de davacının fiziki veya ruhsal yapısını bozan bir manevi zarardan söz edilemeyeceğinden reddine karar verilmiştir. İlgili karar aşağıdadır.

T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/6988
Karar No : 2020/5296

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : … adına velisi …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: 2020 yılı sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava katılan davacı tarafından, sınavının geçersiz sayılmasına ilişkin işlemin iptali ile 10.000,00 TL manevi tazminatın tazmin edilmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; sınav evrakının, sınav poşetine konulmamasında salon görevlilerinin kusurlu olduğunun sınava giren öğrencinin ise herhangi bir kusuru olmadığı, salon görevlileri tarafından poşetin kapatılmasından sonra fark edildiğinin sınav komisyonu tarafından düzenlenen tutanak ile sabit olduğu, öte yandan, sınavın geçersiz sayılacağını belirten yönerge hükmünün sınav evrakında değişiklik yapılmasını ve haksız olarak sınav sorularının sonradan cevaplandırılmasını önlemek amacıyla getirilen bir düzenleme olduğu dikkate alındığında, öğrenciye atfedilebilecek herhangi bir kusur olmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak dava konusu işlemin iptaline, manevi tazminat istemi yönünden de davacının fiziki veya ruhsal yapısını bozan bir manevi zarardan söz edilemeyeceğinden reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, …'in bahsi geçen sınavın 1. oturum sözel alana ait cevap kağıdının güvenlik zarfı dışında posta yolu ile geldiği, sınav yönerge ve kılavuz hükümlerine göre cevap kağıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veye zarar görmüş olması durumunda merkezi sınav puanının hesaplanmayacağı düzenlendiğinden tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca işin gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalının temyiz isteminin reddine,
2. … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
3. Posta giderleri avansından artan tutarın istemi hâlinde davalı idareye iadesine,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesi uyarınca kesin olarak 19/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.