SÜRESİNDE MAL BİLDİRİMİ VERMEYEN MEMUR ÖNCE İHTAR EDİLMELİ

SÜRESİNDE MAL BİLDİRİMİ VERMEYEN MEMUR ÖNCE İHTAR EDİLMELİ

T.C.

KONYA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1. İDARİ DAVA DAİRESİ

2020/950 E.

2021/117 K.

İSTEMİN ÖZETİ : ...ilgili mevzuat gereğince mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde bildirmekle yükümlü davacı polis memurunun ../../..... tarihinde edindiği araca ilişkin beyannameyi hakkında müfettiş tarafından soruşturma yürütülürken mal beyanında bulunmasının istenmesi üzerine ../../.... tarihinde mal beyanıyla .......... plakalı aracını bildirdiği, dolayısıyla süresi içerisinde bildirimde bulunmadığı açık olup disiplin soruşturma raporu ve ekleri ile sübuta erdiği ortaya konulan davacının "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak". fiile uyan 6078 sayılı Kanunun 8/5/a-1 maddesi uyarınca Oniki Ay Uzun Süreli Durdurma cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine ulaşıldığı, gerekçesiyle Antalya 4. İdare Mahkemesi'nce verilen davanın reddine ilişkin 05/12/2019 tarih ve E:2019/321, K:2019/954 sayılı kararın, davacı vekili tarafından; davacının mal bildiriminde bulunmadığının idarece tespiti halinde bu hususun ihtar edilmesi gerekliliğinin bir idari usul olarak düzenlenmiş bulunduğu, bu usulün aynı zamanda suç işleme kastıyla hareket edip edilmediğinin açığa kavuşturulması bakımından da önem arz ettiği, dolayısıyla mal bildiriminde bulunulmadığı belirlendiğinde ilk olarak ihtarda bulunulması, ihtara rağmen otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunulmadığı takdirde şartları varsa disiplin cezası tesis edilmesi gerektiği, idarenin takdir yetkisinin bulunduğu durumlarda dahi işleminin mutlaka bir sebebe dayanması gerektiği, takdir yetkisinin takdir yetkisinin hukuka uygun kullanımında ölçülülük ilkesinin çerçevesinde kalınması gerektiği iddialarıyla istinafen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, mal bildiriminde bulunulmadığının idarece tespiti halinde bu hususun davacıya ihtar edilmesi gerekliliğinin bir idari usul olarak düzenlenmiş bulunduğu görülmektedir. Bu usul, aynı zamanda davacının suç işleme kastıyla hareket edip etmediğinin açığa kavuşturulması bakımından da önem arz etmektedir. Dolayısıyla, mal bildiriminde bulunmadığı belirlenen davacıya ilk olarak ihtarda bulunulması, ihtara rağmen otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmadığı takdirde şartları varsa disiplin cezası tesis edilmesi yoluna gidilmesi gerekmektedir. Nitekim Danıştay 5. Dairesi nin 08.05.2019 tarih ve E: 2016/16532, K:2019/3408 sayılı kararı da bu yöndedir.

Olayda ise, davacının ............. tarihinde edindiği .............. plaka sayılı aracın alımına ilişkin mal bildiriminde bulunmadığının tespit edilmesi üzerine yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre kendisine ihtarda bulunularak mal bildiriminde bulunması için süre verilmeden disiplin cezası verildiği görülmektedir.

Bu durumda, Kanunda belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayan davacıya bildirimlerin verileceği mercice ihtarda bulunulması ve ihtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmaması halinde ceza verilebileceğinden, belirtilen usule aykırı olarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık, aksi yöndeki istinaf başvurusuna konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun KABULÜNE, başvuruya konu Antalya 4. İdare Mahkemesi'nin 05/12/2019 tarih ve E:2019/321, K:2019/954 sayılı kararının KALDIRILMASINA, dava konusu işlemin İPTALİNE, aşağıda dökümü gösterilen
dava ve istinaf aşamalarına ilişkin toplam.........-TL yargılama gideri ile yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen.......-TL vekalet ücretinin davalı idarece davacıya ödenmesine, artan posta ücretinin Mahkemesi'nce davacıya iadesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kesin olmak üzere, 21/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.