USULSÜZ DANIŞMAN GÖREVLENDİREN REKTÖRE DANIŞTAY'DAN KÖTÜ HABER!

USULSÜZ DANIŞMAN GÖREVLENDİREN REKTÖRE DANIŞTAY'DAN KÖTÜ HABER!

Danıştay Birinci Dairesi, mevzuata aykırı şekilde Danışman görevlendiren üniversite yetkililerinin görevi kötüye kullanmasından dolayı yargılanmalarına izin verdi!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak görev yapan kişi ..... Üniversitesinde Rektör Danışmanı olarak görevlendirilmiş ve ilgiliye hiçbir mevzuat dayanağı olmaksızın ödeme yapılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda; Mütevelli Heyet Başkanı, Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilmiştir.

Danıştay Birinci Dairesince bakılan davada; ilgililer haklarında kamu davası açılacak nitelikte şüphe oluştuğu ve lüzum-u muhakemelerine dair kararın onanmasına ve üniversite personeli olmayan Mütevelli Heyet Başkanı olan kişinin 2547 sayılı Kanun uyarınca yargılanması mümkün olmadığından soruşturmasının genel hükümlere göre yürütülmesine karar verilmiştir.

T.C

DANIŞTAY

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/1041

Karar No : 2021/1071

Özeti : Vakıf üniversitesi mütevelli heyet başkanının Üniversite personeli olmadığı, bu kişiye bir suç isnat edildiğinde anılan suçun genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği hakkında.

KARAR

Şüpheliler:

1 Üniversitesi Rektörü

2-.... Aynı üniversitede Rektör Yardımcısı

3-.....Aynı üniversitede Mütevelli Heyet Başkanı

4-....Aynı üniversitede Genel Sekreter

Suçları : ... Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan ...'ı mevzuata ve izinsiz olarak ... Rektör Danışmanı unvanıyla görevlendirmek ve adı geçene herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın ödeme yapmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihi : 2011-2015 yılları

İncelenen Karar : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı lüzum-u muhakeme kararı.

Karara İtiraz Edenler : Haklarında lüzum-u muhakeme karar verilen .. Vekili Av.. ve .. vekili Av..

Karara İtiraz Etmeyenler : Haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilen .. ve ...

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.5.2021 tarih ve 31671 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi ....... açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı şüpheli .. Hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, adı geçen şüphelinin itirazının reddiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararının; atılı suçtan ..'ın lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına, şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 257'nci maddesi uyarınca yargılanmasına, yargılamanın Ankara Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına oyçokluğuyla,

Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53'üncü maddesinin ceza soruşturma usulüne ilişkin (c) bendinde, yükseköğretim üst kuruluşu başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurların görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabileceği, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde soruşturmanın şüphelilerin konumuna göre belirlenecek soruşturmacı tarafından yapılacağı hükme bağlandığından, ... Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan ve 2547 sayılı Kanunun 53'üncü maddesinde sayılan Üniversite personeli arasında .... Bulunmayan hakkında 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, men-i muhakemesi veya lüzum-u muhakemesi yolunda karar alınamayacağı, bu kişi hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, adı geçen şüphelinin itirazının kabulüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 20.1.2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararının; atılı suçtan, .........'ın lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının bozulmasına, dosyanın, atılı suçtan hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen .. İle haklarında lüzum-u muhakeme karar verildiği halde bu dosyada itirazları bulunmayan ve haklarında verilen lüzum-u muhakeme kararları kesinleşen ... ve ... ile atılı suçtan hakkında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken ... yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ... Rektörlüğü ile itiraz edenlerin vekillerine gönderilmesine 1.7.2021 tarihinde .. yönünden oybirliğiyle karar verildi.