VEKİL, MÜVEKKİLİNE KARŞI VEKALETİ “SADAKAT VE ÖZENLE” İFA ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

VEKİL, MÜVEKKİLİNE KARŞI VEKALETİ “SADAKAT VE ÖZENLE” İFA ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

T.C.

Yargıtay

13. Hukuk Dairesi         

2014/37997 E. 

2015/28835 K.

  MAHKEMESİ : Eskişehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 04/09/2014
  NUMARASI : 2013/53-2014/585

  Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

  KARAR

  Davacı, adına araç alınması için vekil tayin ettiği davalıya, elden 15.000 EURO ödediğini, banka havalesi yoluyla da peşinat olarak B.. Otomotiv Sanayi Tic. Aş’ye 10.000 TL gönderdiğini, ancak gönderilen bu paralar ile adına alınması gereken araçların davalı adına alındığını, gönderilen paraların da iade edilmediğini ileri sürerek, fazlaya dair haklar saklı tutulmak suretiyle 45.000 TL nin yasal faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı, araçları esnaf kefaletten kullandığı kredi ile edindiğini ve mülkiyetinin kendisine ait olduğunu, elden ödemenin de söz konusu olmadığını savunarak davanın reddini dilemiştir.
  Mahkemece, alacak davasının HMK’nın 200. maddesi gereğince senet ile ispatının zorunlu olduğu, davanın yazılı delil ile ispatlanamadığı, davalının usulüne uygun olarak kendisine sunulan yemini eda ettiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
  2-Davacı, davalıyla vekalet ilişkisine dayanarak diğer talepleri yanında, dava dışı B.. Otomotiv Sanayi Tic. Aş.’ye araç alınması için gönderdiği 10.000 TL nin davalının uhdesinde kaldığını ileri sürerek, bu paranın da tahsilini istemiştir. Dosyanın incelenmesinde 17.11.2008 tarihli banka dekontundan da anlaşılacağı gibi dava dışı sözü edilen şirket tarafından davacı F.. B.. adına 10.000 TL nin davalıya gönderildiği anlaşılmaktadır. Borçlar Kanunu’nun 380. ve devamı maddelerine ( 6098 sayılı TBK m. 508) göre, vekil, müvekkiline karşı vekaleti “sadakat ve özenle” ifa etmekle yükümlü olup, davalı, 10.000 TL yi davacı adına aldığı halde davacıya geri ödediğini ispatlayamamıştır. Bu miktarla sınırlı olarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile bu husustaki talebin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
  SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 7.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.